Afdruk

Wij nodigen u uit deze gebruiksvoorwaarden, die de navigatie op deze site regelen (hierna de "gebruiksvoorwaarden"), aandachtig te lezen. Door de Site te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.
Als u vragen hebt over uw gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: [email protected]

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Site URL: https: //villa-castellane.fr/

Contact:

E-mail: [email protected]

Telefoonnummer: 04 13 37 46 06

Directeur publicatie: Taner KURT

Uitgever: DIMACCO SAS met een kapitaal van 2244099,00 euro, met maatschappelijke zetel te 512 avenue du Prado 83110 Sanary-sur-mer, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulon onder nummer B 809408263 (hierna de "Uitgeverij" of "Wij").
Maker van de site: PUBLICOM, naamloze vennootschap met een kapitaal van 30.000 euro, met maatschappelijke zetel te 10 route de Galice 13100 Aix-en-Provence, ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence onder nummer 410 765 663

Gastheer: PUBLICOM (zie info hierboven).

Telefoonnummer: 04 42 99 01 20

Neem contact met ons op: www.publicom.fr

1. TOEGANG TOT DE SITE

Voor toegang tot en gebruik van deze Site moet u 18 jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je de toestemming van je ouders nodig.
U hebt gratis en vrij toegang tot de Site, zonder u te registreren of een account aan te maken.
Toegang tot de Site en/of sommige secties ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval is het uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te waarborgen. U kunt ze natuurlijk te allen tijde wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Site en/of bepaalde secties ervan kan echter worden beperkt om frauduleus gebruik van de genoemde codes te voorkomen. Wij nodigen u uit ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan u op de hoogte bent. Bij niet-naleving van de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven regels behouden wij ons bovendien het recht voor uw toegang op te schorten.
De kosten van de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven voor uw rekening.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

a) Intellectuele-eigendomsrechten

Met de ontwikkeling van deze locatie zijn aanzienlijke investeringen gemoeid. De Site en elk van zijn onderdelen (zoals merken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Elk gebruik, reproductie of weergave van de Site (geheel of gedeeltelijk), op welke drager dan ook, voor welk ander doel dan ook, met name commercieel, is verboden.
Wij kunnen u op deze site inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de "downloadbare inhoud" genoemd). Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik, gratis en voor de wettelijke duur van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd in de Franse en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud te gebruiken. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud is verboden. Door dergelijke downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, stemt u ermee in deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
In het geval dat Wij u een Site ter beschikking stellen waarmee u een afbeelding kunt bewerken, erkent u en stemt u ermee in dat deze Site alleen mag worden gebruikt voor zuiver particuliere doeleinden en in overeenstemming met het beoogde doel. U mag deze Site niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor de eer, reputatie of rechten van derden zoals hieronder beschreven.

b) Rechten van derden

Wij herinneren u eraan dat u voor elke inhoud die u op de Site wilt publiceren, absoluut alle nodige vergunningen en rechten van de verschillende betrokken rechthebbenden moet verkrijgen/toewijzen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten en/of literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsook persoonlijkheidsrechten (en met name beeldrechten), zodat u deze inhoud op vreedzame wijze kunt exploiteren. U moet bijvoorbeeld de rechten op de inhoud verkrijgen/verkrijgen, en met name de auteursrechten op de foto's, alsmede op alle elementen die in de genoemde inhoud voorkomen, zoals bijvoorbeeld elementen van architectuur, design, reclamecreaties of zelfs kledingcreaties.

c) Gebruikersinhoud

Wij kunnen op deze Site een ruimte beschikbaar stellen voor gebruikersinhoud, zoals teksten, foto's, video's, meningen, etc. (hierna "Gebruikersinhoud").
Door Gebruikersinhoud op de Site te publiceren, verleent u ons hierbij een gratis, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor de volledige duur van de intellectuele, literaire en artistieke en/of industriële eigendomsrechten, en met name het auteursrecht zoals gedefinieerd door de Franse en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele latere aanvullende of wijzigende regelgeving), om deze Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te creëren, in andere werken te integreren en te verspreiden.

Dit gebruik is toegestaan voor alle doeleinden van interne of externe, zakelijke of financiële communicatie, reclame, evenals voor alle public relations doeleinden, en voor historische of archiefdoeleinden, van onze onderneming of haar dochterondernemingen, haar producten en/of haar merken, en in het bijzonder op de volgende media
- Posters in alle formaten, in onbeperkte hoeveelheden,
- Pers, onbeperkt aantal publicaties,
- Publicaties, onbeperkt aantal publicaties, met name publicaties voor interne communicatie, met inbegrip van het
- verkoop- en distributienetwerk (groothandel, detailhandel, agenten, enz.)..), evenementen, posters voor conferenties, beurzen, stands, enz.BtoB-communicatie, in de vakpers, voor een onbeperkt aantal publicaties en/of hoeveelheden,
- Elektronische, computer-, digitale, multimedia-, internet- en intranetpublicatie, alle sites (ongeacht de site en/of het medium, met inbegrip van zogenaamde "social network"-sites zoals Facebook, Twitter, Youtube of Dailymotion), onbeperkt aantal invoegingen en verspreiding,
- op elk ander reclamemedium (hierna "medium(s)" genoemd).

U wordt geïnformeerd dat deze sociale netwerken platforms van derden zijn en dat bijgevolg de verspreiding en het gebruik van Gebruikersinhoud op deze sociale netwerken onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden die door deze derden zijn vastgesteld. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk gebruik van de Inhoud door ons of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld, en met name wat betreft de omvang van de verleende rechten, de duur van de rechten en de verwijdering van de Inhoud. U bent verantwoordelijk voor elke vordering van een derde betreffende het gebruik van de inhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld.
Bovendien herinneren wij u eraan dat elke Inhoud waarschijnlijk zal worden geraadpleegd in een zoekmachine en dus door een publiek buiten de Site.
Deze toestemming geeft ons de mogelijkheid om uw Inhoud aan te passen en/of aan de aanvankelijke fixatie alle preciseringen toe te voegen die wij nuttig achten, zolang deze Inhoud uw beeld of uw woorden niet wijzigt.
Bovendien kan het gebruik van Gebruikersinhoud gepaard gaan met bepaalde gedepersonaliseerde informatie, zoals uw woonplaats, uw land of uw leeftijd, en/of, indien van toepassing, indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, met informatie die uw identificatie mogelijk maakt, zoals uw voornaam of uw bijnaam.
De Gebruikersinhoud die u op deze Site publiceert is uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat deze Gebruikersinhoud niet in strijd mag zijn met de geldende wetgeving, de goede zeden en de hierin uiteengezette beginselen. In dit verband behouden wij ons het recht voor om te allen tijde Gebruikersinhoud die niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder aan het Handvest van Goed Gedrag, in te trekken.
Indien u toegang krijgt tot Gebruikersinhoud die door een andere gebruiker is gecreëerd, moet u bovendien de rechten van deze gebruiker respecteren en er met name voor zorgen dat u deze Inhoud niet reproduceert en verspreidt via andere media zonder voorafgaande toestemming van de betrokken gebruiker.

3. HANDVEST VAN GOED GEDRAG

Wij staan voor waarden als tolerantie en respect voor anderen.

Om deze reden is het u door het gebruik van deze Site verboden om:
- racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadaardige, vulgaire, obscene of illegale inhoud te verspreiden;
- inhoud te verspreiden die schadelijk, lasterlijk, ongeoorloofd, kwaadaardig, inbreukmakend op de persoonlijke levenssfeer of de beeldrechten, aanzettend tot geweld, raciale of etnische haat, of inhoud die een belediging van de openbare zeden is of aanzet tot het plegen van bepaalde misdrijven en delicten
- de Site niet gebruiken voor politieke, propagandistische of opruiende doeleinden;
- geen reclame of promotionele inhoud publiceren voor producten en/of diensten die concurreren met de op de Site gepresenteerde merk(en);
- de site van zijn doel af te leiden, met name door hem als ontmoetingsplaats te gebruiken;
- informatie te verspreiden waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect bij naam kan worden geïdentificeerd zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, zoals met name zijn familienaam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer;
- het verspreiden van informatie of inhoud die de jongste kan beledigen;
- het intimideren of lastigvallen van anderen;
- het uitvoeren van illegale activiteiten, met name het schenden van de rechten van eigenaars van software, merken, foto's, beelden, teksten, video's, enz.
- verspreiding van inhoud (met name foto's en video's) die minderjarigen vertegenwoordigen.

Indien u een Gebruikersinhoud ontdekt die misdaden tegen de menselijkheid verheerlijkt, aanzet tot rassenhaat en/of geweld of kinderpornografie betreft, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen op het volgende e-mailadres: [email protected], of door een gedetailleerd schrijven te sturen naar het volgende adres: 512 avenue du Prado 83110 Sanary-sur-mer, waarbij u in uw e-mail/post de datum waarop u deze inhoud hebt opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de litigieuze inhoud, de beschrijving ervan en de identificatie van de auteur ervan vermeldt.
Indien u van mening bent dat een Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de hierboven uiteengezette beginselen en op uw rechten of de rechten van een derde (bv. inbreuk, belediging, inbreuk op de privacy), kunt u dit melden op het volgende e-mailadres [email protected], of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: 512 avenue du Prado 83110 Sanary-sur-mer, met vermelding in uw e-mail/koerier van de datum waarop u deze inhoud hebt opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de betwiste inhoud, de beschrijving ervan en de identificatie van de auteur.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6-I-5 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, moet de kennisgeving het volgende bevatten:
de datum van kennisgeving;
- voor een natuurlijke persoon: naam, voornamen, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;
- de naam en woonplaats van de geadresseerde of, in het geval van een rechtspersoon, de naam en maatschappelijke zetel ervan;
- de beschrijving van de betwiste feiten en de precieze locatie ervan (bv. URL-link van de betwiste inhoud); - de redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, met inbegrip van een vermelding van de wettelijke bepalingen en de rechtvaardiging van de feiten; - een kopie van de aan de auteur of de rechtspersoon gerichte correspondentie: URL-link van de litigieuze inhoud);
- de redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, met inbegrip van de vermelding van wettelijke bepalingen en de motivering van feiten;
- een kopie van de correspondentie gericht aan de auteur of uitgever van de litigieuze informatie of activiteiten met het verzoek deze te onderbreken, te verwijderen of te wijzigen, of de motivering dat geen contact kon worden opgenomen met de auteur of uitgever.

Een onvolledige kennisgeving kan niet worden verwerkt. WAARSCHUWING: Het feit dat iemand inhoud of een activiteit als onwettig presenteert met het doel deze te doen intrekken of de verspreiding ervan tegen te houden door valse of onjuiste informatie te presenteren, wordt bestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro.

4. INFORMATIE OP DE SITE

a) Algemene bepalingen

Wij herinneren u eraan dat in de op deze Site beschikbare informatie onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen voorkomen, met name door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe onnauwkeurigheden te verwijderen of deze informatie op de Site zo snel mogelijk aan te vullen.

Informatie over producten en diensten

De producten en diensten die u op deze Site worden gepresenteerd vormen geen aanbod tot verkoop, maar een algemene presentatie van het assortiment producten en diensten dat Wij distribueren in het land waar deze Site wordt uitgezonden.

b) Hyperlinks

De op deze Site geplaatste hyperlinks kunnen u leiden naar websites die door derden worden gepubliceerd en waarvan wij de inhoud niet controleren. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks op deze Site uitsluitend zijn opgenomen om uw navigatie op Internet te vergemakkelijken, is het raadplegen van sites van derden uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen, met name wanneer u (i) zich abonneert op een dienst, (ii) downloadbare inhoud downloadt, (iii) zich authentiseert, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een enquête of onderzoek.
Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons beleid inzake persoonsgegevens raadplegen, dat u hier vindt.

6. COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst tijdens uw navigatie op de Site (zoals de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.

7. WIJZIGING VAN DE SITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen de inhoud en informatie op deze Site en deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, met name om te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving en/of om de Site te verbeteren.
Alle wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst voordat ze van kracht worden onder deze Gebruiksvoorwaarden. Tenzij de wijziging uw uitdrukkelijke aanvaarding impliceert, houdt uw voortgezette gebruik van de Site in dat u de nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

8. KREDIETEN

De site is ontwikkeld voor het bedrijf La Villa Castellane door PUBLICOM (410 765 663), 10 Route de Galice - Aix-en-Provence.

9. WAARSCHUWING

Wij streven ernaar de site en de downloadbare inhoud te allen tijde toegankelijk te houden. Wij kunnen echter de beschikbaarheid en permanente toegankelijkheid van de Site niet garanderen. Wij kunnen inderdaad genoodzaakt zijn de toegang tot de Site tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, met name om redenen van technisch onderhoud.

Tevens wordt gespecificeerd dat het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen niet foutloos zijn en dat zich onderbrekingen en storingen kunnen voordoen. Wij kunnen hiervoor geen enkele garantie bieden en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die inherent is aan het genoemde gebruik van het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen, met name, maar niet uitsluitend:
- slechte transmissie en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
- indringing van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus;
- uitval van ontvangstapparatuur of communicatielijnen; en
- elke andere storing van het internetnetwerk die de goede werking van de Site verhindert.

Tenslotte zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade, met uitsluiting van alle andere schade of nadelen van welke aard ook. In het bijzonder gerelateerde indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst of inkomsten of verlies van klanten.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
Voor eventuele problemen kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: [email protected]